\I1g
\I2g
\I2g(-0.3)@ؑTY@10b62(2) \I1g(-0.4)@]j@10b52(1)
(+3.0)@ؑTY@10b44(3) @]j@10b32(1)
I[v1g(+0.8)@،@@10b74 I[v1g@@^@10b47